توافق و گذار در آفریقای جنوبی، اثر کورتنه یونگ و یان شاپیرو