نظر متخصصان

آگاهی، دلسوزی، احترام و صحبت، ارزش‌ها و عاداتی هستند که موجب برقراری جامعه‌ای پایدار شده و تصدیقی بر حقوق بشر و توسعه انسانی هستند. در این بخش به صحبت‌های متخصصان در زمینه تکنولوژی، فلسفه، روان‌شناسی، اخلاقیات، تاریخ، دموکراسی و دیگر زمینه‌ها گوش بسپارید تا به اهمیت رواداری پی ببرید.