درس‌های تاریخ

در این قسمت شما با سرگذشت نفس‌گیر زنان و مردان شجاعی آشنا می‌شوید که خود را به آب و آتش زدند، و گهگاه حتی خود را در معرض خطر قرار دادند تا با نفرت و نارواداری مبارزه و مقابله کنند. این حکایات دامنه متنوعی از داستان‌های ملتی که با هم متحد شدند تا از جمعیت یهودی خویش در برابر هولوکاست محافظت کنند، گرفته تا اعلامیه باستانی رواداری مذهبی کورش کبیر را در خود جای داده است. این سرگذشت‌ها نشان می‌دهند که رهبران بزرگ –و به همان اهمیت، انسان‌های عادی- چگونه می‌توانند موجب تغییر شده، از آزار و رنج کشیدن دیگران ممانعت به عمل آورده و بر کرامت انسانی ایشان مهر تایید زنند.