درباره رواداری

Mehdi Khalaji_Tolerance Lecture

مهدی خلجی درباره برداشت‌های مختلف از رواداری می‌گوید و اینکه چگونه این واژه و مفهوم آن در بستر زمان تکامل یافته است. او تاکید می‌کند که موضوع رواداری و ارتباط آن با حقوق بشر در ایران موضوعات جدیدی هستند. آقای خلجی می‌گوید که جریان چپ حاکمیت و نشریات آنها مانند کیان نقش مهمی در جلب توجه به این موضوعات داشته‌اند. خلجی در ادامه تفسیر‌های مختلف درباره این واژه‌ها را بررسی می‌کند و از تاثیر این اختلاف نظر بر برداشت‌های متفاوت از این مفاهیم می‌گوید.

مهدی خلجی نویسنده، تحلیلگر مسائل سیاسی و پژوهشگر مطالعات دینی است. او در حال حاضر پژوهشگر ارشد موسسه  واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک است. پژوهش‌های او معمولا به موضوع سیاست ایران و گروه‌های شیعه در خاورمیانه می‌پردازد.