عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی برجسته ایرانی – Quote