مسؤولیت حفاظت از مردم

Canada r2p_0_1

مسؤولیت حفاظت از مردم در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، تصفیه‌ قومی و جنايات علیه بشریت

۱۳۸. هر دولت و حکومتی مسئولیت حفاظت از مردم‌اش را در برابر نسل‌کشی، جنايات جنگی، تصفيه‌ قومی و جنايات علیه بشريت دارد. این مسئولیت مستلزم ممانعت از اين جنايات است از جمله ممانعت از تحریک به آن‌ها از طریق شيوه‌های مناسب و لازم. ما آن مسئولیت را می‌پذیریم و بر مبنای آن عمل خواهيم کرد. جامعه‌ بین‌المللی باید به نحو مناسبی مشوق و ياري‌گر حکومت‌ها باشد تا این مسئوليت را عملی کنند و از سازمان ملل متحد در ایجاد توانايی هشدار به موقع و زود هنگام علیه آن پشتيبانی کنند.

۱۳۹. جامعه‌ بین‌المللی نيز از طریق سازمان ملل مسئوليت دارد که از ابرازهای ديپلماتیک، بشردوستانه و ساير راه‌های مسالمت‌آميز بر اساس فصول پنج و هشت منشور استفاده کند تا به حفاظت از مردم در برابر نسل‌کشی، جنايات جنگی، تصفيه‌ قومی و جنايات علیه بشریت ياری برساند. در این بستر، ما آماده هستيم که دست به اقدام جمعیِ به موقع و قاطع از طريق شورای امنیت و مطابق با منشور، از جمله فصل هفتم آن به نحوی مورد به مورد بزنيم و با سازمان‌های منطقه‌ای مرتبط در صورتی که ابزارهای مسالمت‌آميز ناکافی باشند و مقامات ملی نتوانند از مردم‌شان در برابر نسل‌کشی، جنايات جنگی، تصفيه‌ قومی و جنايات علیه بشریت حمایت کنند، به نحو مناسبی همکاری کنيم. ما تأکيد می‌کنیم که مجمع عمومی هم‌چنان باید مسئولیت حفاظت از مردم در برابر نسل‌کشی، جنايات حنگی، تصفیه‌ قومی و جنايات علیه بشریت و عواقب آن را در نظر داشته باشد و اصول منشور و قانون بین‌المللی را در خاطر داشته باشد. ما هم‌چنین خود را به نحو لازم و مناسب متعهد به کمک کردن به حکومت‌ها می‌کنیم تا ظرفیت‌هایی را برای حفاظت از مردم‌شان در برابر نسل‌کشی، جنايات جنگی، تصفيه‌ قومی و جنایات علیه بشریت ايجاد کنند و هم‌چنین به آن‌ها که تحت فشار هستند پیش از بروز بحران‌ها و درگيری‌ها کمک می‌کنيم.

۱۴۰. ما به طور کامل از مأموریت مشاور ویژه‌ دبیر کل سازمان ملل در زمینه‌ جلوگیری از نسل‌کشی حمایت می‌کنيم.