چند جمله درباره نقش آموزش و پرورش در تحمل دگراندیشی